Chính sách tuyển dụng - đào tạo
Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 5000 con người của PACIFIC đã bất kể nắng mưa để đưa những công trình ...
Hàng năm, Công ty sẽ tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho tất cả CBCNV và người thân trong công ty với mục đích: Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, ...
Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 5000 con người của PACIFIC đã bất kể nắng mưa để đưa những công trình ...
Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 5000 con người của PACIFIC đã bất kể nắng mưa để đưa những công trình ...